تاریخهای آزمون تافل PBT
1393/1392 (2013/2014)
افغانستان- عراق - عربستان - سوریه - ترکمنستان -غزاغستان در ایران برگزار نمیشود
January 11, 2014 شنبه 21/دی/1392
April 12, 2014 شنبه 23/فروردين/1393
 

لینکهای مرتبط با تافل کاغذی PBT
ثبت نام تافل کاغذی PBT
گرفتن نمره تافل کاغذی PBT از طریق تلفن
ارسال نمرات تافل کاغذی PBT برای دانشگاه ها Score Report