تاریخ های آزمون تافل اینترنتی IBT

تاریخ های آزمون تافل اینترنتی IBT
1396/1395 (2017/2016)

Saturday, June 23, 2018
Saturday, July 07, 2018
Saturday, August 04, 2018
Sunday, August 12, 2018 Sunday, August 26, 2018
Sunday, September 02, 2018
Saturday, September 08, 2018
Saturday, September 15, 2018
Saturday, October 13, 2018
Sunday, October 14, 2018
Saturday, October 20, 2018
Saturday, October 27, 2018
Sunday, October 28, 2018
Sunday, November 04, 2018
Sunday, November 04, 2018تاریخهای پس از این در هفته های آینده  به آگاهی میرسد (اعلام میگردد).
66484856- 66484855 -66484854- 66484853- 66484852
تهران - اصفهان - آمل - ارومیه - تبریز - زنجان - مازندران
و همچنین در ترکیه، امارات، ...


ثبت نام امتحان IBT
ارسال نمرات تافل IBT برای دانشگاه ها Score Report 
ارسال کارنامه آزمون تافل IBT برای خودتان Candidate score report
تغییر تاریخ آزمون تافل اینترنتی iBT Reschedule
شماره حساب های بانکی
آدرس شرکت