تاریخهای آزمون GRE

GRE- تاریخ های آزمون  - GRE
1396/1395 (2016/2017)

GRE General (جی آر ئی جنرال داخل کشور ) (CBT):
آمل - اصفهان - ارومیه - شیراز - تهران - زنجان

June 12, 2018 - Tuesday
June 20, 2018 - Wednesday
June 27, 2018 - Wednesday
July 02, 2018 – Monday
August 02, 2018 - Thursday
August 08, 2018 - Wednesday
August 14, 2018 - Tuesday
August 28, 2018 - Tuesday
September 01, 2018 - Saturday
September 05, 2018 - Wednesday
September 11, 2018 - Tuesday
September 26, 2018 - Wednesday
October 09, 2018 - Tuesday
October 17, 2018 - Wednesday
October 29, 2018 - Monday
November 05, 2018 - Monday
November 12, 2018 - Monday
December 02, 2018 - Sunday
December 04, 2018 - Tuesday

(Subject)  

GRE Subject (جی آر ئی سابجکت) داخل کشور (تهران و اصفهان):

April 16, 2016 شنبه 28 فروردین 1395

GRE (جی آر ئی) دیگر کشورها :

GRE General جنرال خارج از کشور (CBT) هر هفته در ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، امارات، ...
GRE Subject سابجکت خارج از کشور (CBT) در ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ، ...

ثبت نام امتحان GRE
ارسال نمرات تافل GRE برای دانشگاه ها Score Report 
تغییر تاریخ آزمون تافل اینترنتی GRE Reschedule
شماره حساب های بانکی
آدرس شرکت